loginOldalainkat 51 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:185
Havi lát.szám:5605
Összesen:237877
Napi legtöbb1822
Száml. kezdete2011-11-15

A Szentgyónás

A Szentgyónás

 

A GYÓNÁS MENETE:

 1. Belépünk a gyóntatószékbe: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
 2. Letérdelünk, vagy leülünk.
 3. Keresztvetés: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
 4. Gyónom a mindenható Istennek és neked lelki atyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam... (1 hónapja, 1 éve, 10 éve, hamvazószerdára... stb.)
 5. Bűnök felsorolása. (Lásd a lelki tükröt.) Végén: Több bűnömre nem emlékszem. (Itt lehet kérdezni is a gyóntatótól.)
 6. Gyóntató tanácsai.
 7. Bánatima elimádkozása: Teljes szívemből szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal az én jó Istenemet megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, és a bűnöket kerülöm. Ámen. (Történhet más szavakkal is, de a bánat, és a javulás szándéka benne kell hogy legyen!)
 8. Gyóntató feloldozása. Amikor ezeket mondja ... FELOLDOZLAK TÉGED AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN: keresztet vetünk.
 9. Gyóntató: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk. 
  Gyónó: Mert örökké szeret minket
  Gyóntató: Isten megbocsátotta bűneidet menj békével. 
  Gyónó: Istennek legyen hála
  (Ez a párbeszéd elmaradhat.)
 10. Elköszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

A GYÓNÁS TEOLÓGIÁJA:

 

A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amelyben a gyóntató pap feloldozása által elnyerjük Istentől bűneink bocsánatát, és kiengesztelődünk az Egyházzal.

 

Szentírási alap:

"Húsvét estéjén az Úr Jézus megjelent az apostoloknak, és így szólt hozzájuk: Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." (Jn 20,22-23)

 

A megtérő cselekedetei:
- bűnbánat,

- Szentlélek segítségül hívása, lelkiismeret vizsgálat (még odahaza),
- bűn bevallása,
- elégtétel elvégzése,

 

A szentség hatásai:

 1. közvetíti Isten kegyelmét,
 2. kiengesztelődés Istennel, helyreáll az Istennel való baráti kapcsolatunk,
 3. a lelkiismeret békéje, nyugalma,
 4. az istengyermeki élet méltóságának helyreállítása,
 5. Isten őszinte szeretete,
 6. a keresztény élethez szükséges lelkierő növekedése,
 7. a bűn okozta sebek gyógyulása (a bűnbánó lelkében és az Egyházban)

A gyónás érvényességéhez hozzátartozik, hogy meglegyen bennünk a javulás szándéka!

Aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból, annak az Isten megbocsátotta ugyan bűnét, de a következő gyónásban meg kell vallania.

Aki szándékosan kihagyott halálos bűnt, annak gyónása érvénytelen és szentségtörő, ezért az egész gyónást meg kell ismételnie.

 

A szentség felvételének az ideje:

 

Régente a bűnbocsánat szentségét a szentmiséken, a szentmisék elején vették fel. Miért nem helyes ez a gyakorlat? Miért kell külön felvenni a két szentséget. Az ember egyszerre nem tud két helyen lenni, nem tud egyszerre két felé figyelni, legalábbis igen nehéz. A liturgikus reform óta a szentmise elején magyarul olvassuk fel a Szentírást. A Szentírás nemcsak egy 2000 éve megírt könyv, tele történelmi eseményekkel, hanem az Isten Szava Hozzám a mai napon. És azért adja ezeket elém, mert szükségem van rá! Az, aki a gyóntatószék előtt várakozik, az nem tud figyelni a Szentírásra, a felolvasott Szentleckére, Evangéliumra. Ezért jó dolog, hogy gyónásunkat külön időpontban vesszük fel.

 

Milyen gyakran kell gyónni?

Ha az embernek súlyos bűne van, lehetőleg azonnal. Ez olyan kérdés, mint ha az ember eltöri a kezét, akkor mennyi idő múlva menjen el a sebészetre, röntgenre, gipszelőbe? AZONNAL! Egyébként ahhoz, hogy az ember keresztényként meg tudjon állni a világban, illetve a bűne által okozott seb gyógyuljon a saját lelkében, legalább havonta, legritkább esetben kéthavonta.

 

A szentségfelvétel helye:

 

1. Gyóntatószék

"A középkorban az oltár mellé tett alkalmi széken adta a pap a feloldozást, a barokk kor XVIII. század óta vette kezdetét a rendszerint háromfülkés gyóntatószék, s azt faragásokkal díszítették vagy szimbólumokkal látták el. A középső széken a gyóntató pap ül, kétoldalt térdeplőn felváltva végzik szentgyónásukat a bűnbánók. Ezeket a gyóntatószékeket fenn kell tartani azok számára, kik nem kívánják kilétüket felfedni." (Liturgikus Lexikon, SzIT, Budapest, 2001, 71.o.) A gyóntatószék hátránya, hogy sorozatban kell gyóntatni az embereket, egy ember 2-4 perc maximum, és már érkezik a következő bűnbánó. A nagyothallók, és azok akik nem tudnak letérdepelni szintén hátrányba kerülnek.

 

2. Gyóntató szoba

"A liturgikus reform helyesli a gyóntatófülke (szoba) kiképzését, ahol kisebb elválaszott világos helyiségben a gyónó ülve, vagy térdelve, a lelkiatyával négyszemközt végezheti szentgyónását. Ez különösen előnyös a nagyothalló vagy nehezen mozgó idősebb hívek számára." (Liturgikus Lexikon, u.o.) Az adott lelkipásztorral személyesen lehet időpontot egyeztetni gyóntatásra-lelkivezetésre. Személyesen, vagy telefonon lehet időpontot egyeztetni. A gyóntató szoba helye a lelkivezetésnek is.