loginOldalainkat 45 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:24
Havi lát.szám:2412
Összesen:220644
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

6. Cikk - Hitélet

Az eddigi témáktól eltérően, most a római katolikus vallás legfontosabb elemeit fogjuk helyi viszonylatban közelebbről megvizsgálni, mégpedig a szentségeket. Vallásunk tanítása szerint a szentségek olyan Jézus Krisztus által rendelt külső (láthatóan és hallhatóan érzékelhető) jelek, amelyek belső láthatatlan kegyelmet jelölnek és közvetítenek.  A szentségek azért hatékony kegyelmi jelek, mert nemcsak megjelenítik a kegyelem formáit, hanem valóban közlik is azokat.

Hittanórákon megtanulhattuk, hogy 7 darab szentség létezik: keresztség, bérmálás, eucharistia, bűnbocsánat, betegek kenete, házasság és az egyházi rend. A hét szentség a keresztény ember életét végigkíséri, minden fontos állomásánál jelen van. A keresztények hitéletéhez megadják a növekedést, a gyógyulást és a küldetést, ezáltal a szentségek egymásra épülnek a következők szerint:

· A keresztény beavatás szentségei: keresztség, bérmálás, oltáriszentség

· A gyógyulás szentségei: bűnbánat, betegek kenete

· A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: egyházi rend, házasság

A szentségek kiszolgáltatása minden egyházközségben, így az inárcsiban is nagy ünnep. Ezeken az alkalmakon az egész közösség együtt örül, támogatja, imádkozik, azért aki a szentséget megkapja, és együtt ünnepel vele, hiszen aki már részesült ezekben a szentségekben, újra felidézheti, megerősítheti a kapott kegyelmeket és erőt meríthet további életéhez.

Ebben a cikkben megkísérelem összegezni az elmúlt tíz évet a szentségek kiszolgáltatásának tekintetében.

A keresztény élethez vezető út első lépcsőfokát a keresztség szentsége jelenti. A megkeresztelt új emberré válik,   találkozik az Istennel, aminek a hatására a mennyei Atya gyermekévé válik és az eredendő bűn (Ádám és Éva bűne) megszűnik. Innentől kezdve már egy megváltott személyről beszélhetünk, aki ez által az Egyház tagjává is lesz. A keresztségben ennél is többet kap a gyermek: a szentség megóvja őt a sötétség hatalmától, új életet kap Istentől, amelynek a halál sem vet véget.

Az elmúlt tíz évben összesen 189-en vették fel a keresztséget, amiből 104 fiú és 85 lány. A gondviselő Istennek köszönhetően nem volt olyan, hogy keresztelés nélkül múlt volna el az esztendő. A legtöbb keresztelés 2011-ben volt, amikor 27 új tagja lett Egyházközségünknek.

A bérmálás szentsége megerősíti a keresztséget, és támogat abban, hogy az Egyház felnőtt tagjává váljunk. Ezért általában a felnőttkor küszöbén nyújtja az Egyház, 16 éves kor felett. A régi időkkel ellentétben ma már komolyabb feltételek mellett lehet részesülni a szentségben, mindazért, hogy a felelősségteljes és elszánt fiatalokat ki lehessen szűrni.
A bérmálás alkalmával a Szentlélek Úr Isten közbenjárását kéri a püspök, hogy a harmadik Isteni személy ajándékait megkapva méltó felnőtt tagja legyen az Egyháznak. Az elmúlt évtizedben 3 bérmálkozás volt, amiken inárcsi fiataljaink - összesen 18-an - részt vehettek: egyet Gyónon (2011) kettőt pedig Inárcson (2014, 2017) tartottak. Mindhárom esetben Dr. Beer Miklós nyugalmazott Váci megyéspüspök bérmált.

Az eucharistia, a keresztények tápláléka, amelyet Jézustól kaptak, és ami titokzatos módon Jézusban részesíti őket. Az Oltáriszentség vétele, keresztény hitünk alapja. Az átváltoztatott ostyát első áldozott személy veheti magához. Jézus Krisztus halála előtt a nagyhéten alapította meg az Oltáriszentséget, hogy miután elköltözik az Atyához, továbbra is élő kapcsolatban tudjon velünk lenni, táplálni tudjon bennünket az Ő szent Teste és Vére, így is kimutatva a szeretetét irántunk, hogy nem hagy magunkra. A most vasárnapi szentmisén éppen ezt fogjuk ünnepelni, vagyis Krisztus Szent Teste és Vére ünnepét, Úrnapját. A hétköznapi szentmisék lehetőséget biztosítanak arra, hogy ne csak heti egy alkalommal, csak vasárnap, hanem hétköznap is találkozhassunk az Úr Jézussal.

Egyházközségünkben mindig kiemelt ünnepnek számít, amikor az első áldozás előtt álló gyermekek először fogadhatják szívükbe az Oltáriszentséget. 2010 és 2019 között 90 gyermek első áldozott. 2010-ben volt a legtöbb egyszerre első áldozó csoport 16 fővel.

Előfordul, hogy valaki felnőtt korban tér meg, ők 1-2 éves előkészület alatt jutnak el az érdeklődéstől az elköteleződésig a római katolikus hitben. Az ő esetükben egy szentmisén belül részesülnek a beavató szentségekben. Egyházközségünk életében  ebben az időszakban 2 felnőtt testvérünk járult a felnőtt keresztséghez.

Az eucharistiát nem akármilyen lelki állapotban vehetjük magunkhoz, csak bűntelenül. Mivel mindannyian bűnös emberek vagyunk - egyedül Jézus volt tökéletes, bűntelen -, ezért szükségünk van a bűnbocsánat szentségére. Az ember kudarca a bűn. Még akkor is, ha a közhangulat ma mást mutat: a különböző információs csatornák igyekeznek úgy tenni, mintha a bűn nem létezne. Ezért fontos, hogy okosan éljünk, ebben segítenek Isten törvényei, és ha újra és újra hibázunk is, a gyónás feloldoz és újra Isten közelébe emel bennünket. Az Inárcsi Egyházközségben két pap is készségesen áll keresztény testvéreink szolgálatára, hogy bűneink feloldozást nyerjenek és újra Isten közelébe érezhessük magunkat.

A betegségben emberi erőnk végességét éljük át: vannak dolgok, amiket nem áll módunkban megváltoztatni, meggyógyítani. A beteg testvéreinkre is gondolt Jézus, mikor megalapította a betegek szentségét. Február 11-én, a Lourdes-i Szűzanya napján tartja az Egyház a betegek világnapját. Az ünnephez legközelebbi vasárnapi szentmisén imádkozunk együtt a beteg emberekért. Egyházközségünkben is minden évben felvehette ezt a szentséget az, aki beteg, idős vagy életveszélyben lévő személynek számított. Ezen a szentmisén a pap szent olajjal keni meg az illető tenyerét és homlokát, miközben ezeket a szavakat mondja neki: „E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan!” Súlyos esetben más alkalommal is fel lehet venni ezt a szentséget. Mindezek fényében bátorítunk mindenkit, hogy ne féljen beteg hozzátartozójához mielőbb papot hívni.

Egy ifjú keresztény párkapcsolat teljessége a házasság szentségében jöhet létre. Nincs is annál szebb, amikor az ifjú pár Isten áldását kéri közös jövőjükre. A házasság szentsége egész életre szóló és feltételekhez nem kötött, szeretetből fakadó döntés által kapcsolja össze a kiválasztott férfit és nőt Isten szeretetében az Egyház s az egész világ javára. Itt szentségről van szó: a látható emberi életekben láthatatlanul maga Isten cselekszik. Ehhez a szentséghez egyházközségünk templomában 137 pár járult 2010 és 2019 között. Ebből 38 esküvőn legalább az egyik fél, míg 19 alkalommal mind a két fél volt inárcsi származású.

Az egyházi rend az a szentség, amely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Az Úr Krisztus az Isten népének lelkipásztori gondozására és szüntelen gyarapítására Egyházában különféle tisztségeket alapított. Három fokozata van: a diakonátus, az áldozópapság és a püspök. A fölszentelt szolgák Isten népe szolgálatát a tanítás, a szentmise és a lelkipásztori irányítás által végzik.

Istennek hála, két felszentel atya is rendelkezésére áll az inárcsi hívek számára. De nem mindig volt ez így, ámbár soha sem fordul az elő, hogy pap nélkül maradt volna az Inárcsi Római Katolikus Egyházközség. Az elmúlt tíz évben 5 felszentelt pap végzett nálunk szolgálatot, akikről bővebben itt olvashatnak.

Bérmálkozás (2017)

Következő csütörtökön is tartsanak velünk!

Felhasznált források:

www.katolikus.hu/cikk/a-szentsegek

www.jaszfenyszaru-plebania.hu/content/az-egyház-hét-szentsége

Várnagy Antal: Liturgika

Adamicza Andor